top of page

Maharashtra Teacher Eligibility Test - 2021

​महाराष्ट्र  शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी काही सराव प्रश्न संच   उपलब्ध करून दिलेला आहे 

पेपर १  मराठी माध्यम - सराव प्रश्न 

बालमानसशास्त्र & अध्यापनशास्त्र

भाषा-१ मराठी 

भाषा-२ इंग्लिश 

गणित

 परिसर अभ्यास

पेपर  २   मराठी माध्यम - सराव प्रश्न 

बालमानसशास्त्र & अध्यापनशास्त्र

भाषा-१ मराठी 

भाषा-२ इंग्लिश 

गणित

विज्ञान

सामाजिक शास्त्रे

bottom of page